Hur ser framtiden ut för e-handelsbutikerna som säljer snus?

Framtiden för e-handelsbutiker som säljer snus är ett ämne som ständigt är aktuellt. E-handeln har revolutionerat sättet människor köper produkter på, och snus är inget undantag. Genom att erbjuda en bekväm lösning har online-köp av snus blivit ett populärt alternativ för konsumenter som söker ett smidigare sätt att handla på.

Det är dock viktigt att notera att även om andelen digitala snusköp växer jämfört med tidigare så är det en produktgrupp som inte riktigt handlas i samma utsträckning på nätet som andra typer av produkter – kort sagt finns det alltså fortsatt utvecklingsutrymme på den digitala marknaden för branschen i helhet.

Trots att det finns fördelar med att köpa snus via nätet så väcker denna e-handelstrend inom snuset nya frågor och utmaningar. Regleringsfrågor står i centrum för diskussionen, då lagstiftningen kring försäljning och distribution av tobaksprodukter är komplex. Det finns nästan alltid en viss osäkerhet kring hur e-handeln för snus kommer att se ut i framtiden och idag kommer vi att titta lite närmare och spekulera kring hur den potentiella framtiden för denna marknad kan komma att se ut.

Ökad medvetenhet kring hälsoeffekterna

Vi tror att det framöver kan bli allt viktigare för e-handelsbutikerna att belysa hälsoeffekterna som snus har och hur hälsan potentiellt kan påverkas negativt av att snusa. Hur detta tar form är svårt att sia om, men det kan handla om utbildande artiklar, videos eller annat typ av material där avsikten är att göra konsumenterna mer medvetna om snuset och dess påverkan.

Det är viktigt med transparens kring detta på ett flertal plan. Dels eftersom att konsumeterna gynnas av att ha koll på vad som gäller och de har rätt att veta hur snuset kan påverka dem, men också eftersom det bidrar till en seriösare marknad överlag. Sen är det givetvis bra för folkhälsan i allmänhet om snusande hålls på en måttlig nivå.

Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksfria nikotinprodukter, t.ex. vitt snus, är (bortsett från några undantag och specialregler) tillåtet att marknadsföras så länge det sker på ett måttfullt sätt. Marknadsföringen får inte vara påträngande eller uppmana till bruk av den typen av produkter, och dessutom får marknadsföringen inte riktas specifikt mot de personer som inte har fyllt 25 år ännu. Marknadsföringen måste även vara saklig. Det är viktigt att notera att lagstiftningen kring detta område är komplext och att den här korta beskrivningen inte nödvändigtvis ger den fullständiga bilden av rådande lagar och regler.

Detta hänger ihop lite med förgående punkt, och kontentan är att vi tror det kommer bli allt större fokus på att reklam och marknadsföringen kring dessa snusprodukter måste vara måttlig och inte uppmana till snusande.

Tillstånd för att sälja tobaksprodukter

Idag krävs det särskilt tillstånd för att få sälja tobaksprodukter, och finns inget som tyder på att detta kommer att förändras framöver. För att sälja tobak till konsumenter, antingen från en fysisk butik eller via en butik på nätet, måste man ansöka om och erhålla ett sådant tillstånd. Detta regelverk syftar till att säkerställa att endast seriösa aktörer verkar på marknaden.

För att bedöma lämpligheten i ansökan och den ansökande aktören så inhämtas uppgifter om den sökande från myndigheter som Skatteverket och Polismyndigheten. Faktorer som tidigare skattebetalningar och brottslig bakgrund spelar in i bedömningen, där brister kan leda till avslag på tillståndsansökan.

Att ansöka om tillstånd för att sälja tobak är inte kostnadsfritt, och den avgift som betalas återfås inte vid ett eventuellt avslag. Vidare kräver ett godkänt tillstånd betalning av en årlig administrativ avgift samt en tillsynsavgift till myndigheten som ansvarar för tillsyn av dessa marknadsaktörer. Det känns enligt oss givet att dessa regler och kriterier kommer att bibehållas för att säkerställa en ansvarsfull och trygg handel med tobaksprodukter.

Fortsatt stort fokus på ålderskontroll

I Sverige är det olagligt att marknadsföra och sälja tobaksprodukter till personer under 18 år, en regel som såklart även sträcker sig till online-försäljning av snus. För att upprätthålla denna åldersgräns och förhindra olagligt köp av snus av minderåriga använder dessa e-handelsbutiker BankID för åldersverifiering. Denna metod gör det möjligt att på ett effektivt och säkert sätt bekräfta kundens ålder.

Det ligger ett stort ansvar på de företag som säljer snus online att säkerställa att deras kunder uppfyller ålderskravet. Om det uppdagas att en minderårig har kunnat köpa snus genom företagets webbplats kan företaget ställas till svars och straffas enligt svensk lagstiftning. Därför är ålderskontroll inte bara en laglig skyldighet utan också en viktig del av företagens ansvar mot samhället.

Med tanke på den digitala utvecklingen och vikten av att skydda unga från tobaksprodukter råder det inget tvivel om att strikta ålderskontroller kommer att fortsätta vara standard i framtiden. E-legitimationer såsom BankID har visat sig vara en effektiv lösning för detta – vilket kombinerar säkerhet och användarvänlighet.

Ökad konkurrens

I takt med att handeln av snus på nätet fortsätter att växa förväntar vi oss att se en ökning i antalet e-butiker som dyker upp på marknaden. Denna tillväxt är drivande för en allt mer konkurrensutsatt sektor, där företag ständigt måste anpassa sig och innovera för att locka till sig och behålla kunder. En konsekvens av den ökade konkurrensen är att online-priserna på snus troligtvis kommer att pressas nedåt, vilket gynnar konsumenterna genom att erbjuda dem mer prisvärda alternativ.

En e-butik som redan har etablerat sig på marknaden och pressat priserna är minprilla.se. De erbjuder snus till konkurrenskraftiga priser och det är något som sätter press på andra aktörer inom branschen att matcha dessa. Detta pristryck och behovet av att skilja sig från konkurrenterna kan leda till innovation inom både produktutbud och kundservice vilket i slutändan är bra konsumenterna.

Oklart kring vitt snus framtid inom EU

Inom Europeiska unionen (EU) står tobaksregleringen inför en tid av potentiell omvärdering, med särskilt fokus på vitt snus. Den växande populariteten för denna produkt har väckt frågor om de nuvarande snusreglerna och huruvida de bör justeras. EU-kommissionen överväger nu om de ska utvidga det befintliga snusförbudet för att även inkludera vitt snus, en produkt som hittills har undgått de strängare lagarna och reglerna som gäller för traditionellt snus.

I Sverige, där ett undantag gäller för snusförsäljning, väcker denna möjliga förändring i regelverket särskild oro. Det finns en betydande osäkerhet om hur ett sådant utökat förbud skulle påverka den svenska marknaden och konsumenterna. Sveriges undantagsställning inom EU när det gäller snus är välkänd, men den nuvarande debatten och de överväganden som görs på EU-nivå sätter frågorna kring vitt snus och dess framtid i centrum.

En lättsammare syn på snus från Sveriges regering

Sveriges inställning till snus har som sagt skiljt sig från EU, med en mer tillåtande attityd som speglar landets långa snushistoria. Denna positiva syn på snus verkar fortsätta inom den svenska regeringen, som har visat tecken på att stödja snuset genom konkreta åtgärder.

I slutet av 2023 framkom det i ett pressmeddelande från Finansdepartementet att regeringen planerar att sänka skatten på snus med hela 20 procent. Motiveringen bakom detta beslut är att regeringen menar på att snus utgör en mindre risk för hälsan jämfört med cigaretter och annan typ av röktobak, och därför bör skattesatsen anpassas för att återspegla detta.

Denna skattesänkning väntas leda till att priset på en dosa snus blir billigare, med en förväntad prissänkning på ungefär 3 kronor per dosa. Ändringarna är planerade att träda i kraft den 1 november 2024, vilket förmodligen kommer att välkomnas av svenska snuskonsumenter. Genom detta beslut understryker den svenska regeringen sin unika ståndpunkt i förhållande till snuset.